Сүрьеэгээс сэргийлье-Цаг нь болсон :

Сүрьеэгээс сэргийлье-Цаг нь болсон