Аутизмыг эрт илрүүлэх, ойлголтыг дээшлүүлэх :

Аутизмыг эрт илрүүлэх, ойлголтыг дээшлүүлэх