Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зохион байгуулалт, Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл, Тусгай зөвшөөрөл

Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зохион байгуулалт, Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл, Тусгай зөвшөөрөл


Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зохион байгуулалт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 226 дугаар тогтоол,

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай” 370,

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/206 дугаар тушаалаар

батлагдсан журмын дагуу өөрийн оронд эмчлэгдэх боломжгүй өвчин, эмгэгийн улмаас гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх эмнэлгийн дүгнэлт гаргах болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг тус яамнаас зохион байгуулдаг.

 

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх эмнэлгийн дүгнэлт гарч эмчилгээнд хамрагдсан иргэн санхүүгийн дэмжлэг хүссэн өргөдлөө зардлын эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлсэн тухай мэдээллийг тусган дараах материалын хамт бүрдүүлэн ирүүлнэ үү. Үүнд:

 

1. Иргэний үнэмлэх, хүүхэд бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/,

2. Оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн өрх, сумын Эрүүл мэндийн төвийн тодорхойлолт,

3. Гадаад оронд зайлшгүй эмчлүүлэх шаардлагатайг тодорхойлсон улсын төв эмнэлэг, тусгай

    мэргэжлийн төвийн “Эмнэлгийн дүгнэлт”, хурлын тэмдэглэл /эх хувь/,

4. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, сүүлийн 5 жил шимтгэл төлсөн тэмдэглэлийн хуулбар,

5. Гадаад оронд эмчилгээ хийсэн эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлт, төлбөр төлсөн баримтын

    эх хувь /Англи хэлнээс бусад хэлээр бичигдсэн бол баталгаат орчуулгаар Монгол хэл

    рүү  орчуулсан/.

Дээрх мэдээлэлтэй холбоотой тодруулгыг Эрүүл мэндийн яамны 51-263846 дугаар утсаар авна уу.

Магадлан итгэмжлэлийн эрх зүйн баримт бичгүүд

1. ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

2.ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай тушаал эндээс татаж авна уу.

3. Чанарын хөтөлбөр боловсруулах - Хөтөлбөрийг эндээс татаж авна уу.

4. ЭМБ танилцуулга - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

5. Явцын үнэлгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, материал бүрдүүлэх зөвлөмж эндээс татаж авна уу.  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

1.Төв эмнэлэг, ТМТ, БОЭТ, хувийн эмнэлгийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

2.Нэгдсэн эмнэлэг, НЭМТ,  хувийн эмнэлгийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

3.Сум дундын эмнэлгийн магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт эндээс татаж авна уу.

4.Сум, тосгоны ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

5.Өрхийн ЭМТ-ийг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

6.Сувиллыг магадлан итгэмжлэх шалгуур эндээс татаж авна уу.

 Улирлын чанартай сувилал шалгуур -2 эндээс татаж авна уу.

 Хавсралт -Нарийн мэргэжил эндээс татаж авна уу.

2019 онд магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа дуусах байгууллагууд

Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эндээс харна уу.
Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эндээс харна уу.

Сургалтын хэсэг

1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам - Журмыг эндээс татаж авна уу.

2. Стандарт шинжээч - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

3. Ёс зүй - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

4. Шалгуур өөрийн үнэлгээ - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

5. Аюулгүй байдал, чанарын хяналт - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

6. 1. Яаралтай тусламж үйлчилгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

7. Эмийн сургалт - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

8. Магадлан-ХСХ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

9. Тоног төхөөрөмж - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөл - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу