Эрүүл мэндийн яам - Монгол улсын засгийн газар


Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зохион байгуулалт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 226 дугаар тогтоол,

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай” 370,

Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны А/206 дугаар тушаалаар

батлагдсан журмын дагуу өөрийн оронд эмчлэгдэх боломжгүй өвчин, эмгэгийн улмаас гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх эмнэлгийн дүгнэлт гаргах болон санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг тус яамнаас зохион байгуулдаг.

 

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Гадаад оронд зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх эмнэлгийн дүгнэлт гарч эмчилгээнд хамрагдсан иргэн санхүүгийн дэмжлэг хүссэн өргөдлөө зардлын эх үүсвэрийг хэрхэн бүрдүүлсэн тухай мэдээллийг тусган дараах материалын хамт бүрдүүлэн ирүүлнэ үү. Үүнд:

 

1. Иргэний үнэмлэх, хүүхэд бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/,

2. Оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн өрх, сумын Эрүүл мэндийн төвийн тодорхойлолт,

3. Гадаад оронд зайлшгүй эмчлүүлэх шаардлагатайг тодорхойлсон улсын төв эмнэлэг, тусгай

    мэргэжлийн төвийн “Эмнэлгийн дүгнэлт”, хурлын тэмдэглэл /эх хувь/,

4. Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ, сүүлийн 5 жил шимтгэл төлсөн тэмдэглэлийн хуулбар,

5. Гадаад оронд эмчилгээ хийсэн эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлт, төлбөр төлсөн баримтын

    эх хувь /Англи хэлнээс бусад хэлээр бичигдсэн бол баталгаат орчуулгаар Монгол хэл

    рүү  орчуулсан/.

Дээрх мэдээлэлтэй холбоотой тодруулгыг Эрүүл мэндийн яамны 51-263846 дугаар утсаар авна уу.

Магадлан итгэмжлэлийн эрх зүйн баримт бичгүүд

1. ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх журам - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

2. ЭМБ танилцуулга - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

3. Явцын үнэлгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах, материал бүрдүүлэх зөвлөмж эндээс татаж авна уу.  Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу

2020 онд магадлан итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа дуусах байгууллагууд

Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эндээс харна уу.

Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эндээс харна уу.

Сургалтын хэсэг

1. Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам - Журмыг эндээс татаж авна уу.

2. Стандарт шинжээч - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

3. Ёс зүй - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

4. Шалгуур өөрийн үнэлгээ - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

5. Аюулгүй байдал, чанарын хяналт - Мэдээллийн эндээс татаж авна уу.

6. 1. Яаралтай тусламж үйлчилгээ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

7. Эмийн сургалт - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

8. Магадлан-ХСХ - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

9. Тоног төхөөрөмж - Мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1.Албан хүсэлт

2.Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3.Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ / эх хувь/

4.Эрүүл мэндийн ажилтны лиценз, дипломны хуулбар

5.Татварын тайлан сүүлийн 3 жил

6.Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт

7.Сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааны тайлан

8.Улсын тэмдэгтийн хураамж- / Татварын ерөнхий газрын вэб сайтаар ороод-

9.Сүхбаатар дүүрэг- Эрүүл мэндийн яам

10.Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл- 120,000

11.Эм, ханган нийлүүлэх байгууллага-110,000/

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Эрх зүй

1. Эрүүл мэндийн тухай хууль

2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль

3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаал

Тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа нь 2 үе шаттай явагддаг.

1-р үе шат

1. Албан хүсэлт

2. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3. Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 145 тоот тушаалын дагуу төсөл бичиж ирүүлэх

2-р үе шат

1. Албан хүсэлт

2. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр

3. Компаний дүрэм

4. Эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм

5. Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу

6. Эрүүл мэндийн ажилтны мэдээлэл ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу

7. Эмч, ажиллагсадтай хийсэн хөдөлмөрийн гэрээ

8. Эмч,ажиллагсдын ажлын байрны тодорхойлолт

9. Эмч, сувилагч, дунд мэргэжилтний лиценз, дипломны хуулбар

10. Хөдөлмөрийн дотоод журам

11. Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт ЭМС-ын 2013 оны 145 тоот тушаалын батлагдсан хүснэгтийн дагуу

12. Улсын тэмдэгтийн хураамж

/ Татварын ерөнхий газрын вэб сайтаар ороод - Сүхбаатар дүүрэг- Эрүүл мэндийн яам

Эмнэлгийн тусгай зөвшөөрөл- 400,000

Эм, ханган нийлүүлэх байгууллага-110,000/